Betalings- en Leveringsvoorwaarden

Leverings-  en betalingsvoorwaarden voor Bloemsierkunst Artisjok


Artikel 1 DEFENITIE
In deze voorwaarden wordt onder bloemist verstaan Bloemsierkunst Artisjok.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door de bloemist aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand te stellen van een exemplaar van de Bloemsierkunst Artisjok voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de voorwaarden op offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.
3.    Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
1.    Alle door of namens de bloemist mondeling of in prijscourant, dag- of wekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, telexberichten en telegrammen gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.    Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de bloemist voor hem  bindend.
3.    Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor door de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.    Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de bloemist in rekening worden gebracht.

Artikel 4 OVERMACHT
1.    Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst moet de bloemist dit de koper zo snel mogelijk per e-mail / telefax / telex / telegram of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2.    Onder overmacht wordt verstaan: ieder situatie waarin de bloemist zijn verplichting of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de bloemist en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de bloemist gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de bloemist kunnen worden toegerekend.
3.    De bloemist kan in geval van overmacht na overleg met de koper de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.    Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
- In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
a.  te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven;
b. belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat;
d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen;
e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van of werkstakingen of uitsluiting in het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 5 LEVERING
1.    De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo de bloemist niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
2.    Tenzij voor zover hierover tussen bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3.    Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
4.    Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding daarvan maakt de bloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
5.    De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld. 

Artikel 6 VERPAKKING
De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen.

Artikel 7 BETALING
1.    Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van een factuur, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
2.    De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen in welk geval dit aan de koper zal worden medegedeeld.
3.    Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.
4.    De bloemist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
5.    Alle betalingen moeten worden zonder aftrek of schuld vergelijking, dit laatste behalve  in geval faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.
6.    In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijk kosten, die de bloemist in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. Indien de koper in verzuim is, is deze jegens de bloemist tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, met een minimum van € 25,00, welke in ieder geval wordt vastgesteld op:
- over de eerste € 100,00        : 20%,
- over het meerdere tot € 200,00        : 15%,
- over het meerdere boven € 200,00        : 10%.
7.    Aan personen, in dienst van de bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan bevrijdend worden betaald.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Alle geleverde producten blijven eigendom van de bloemist totdat deze volledig zijn betaald.
2.    Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de bloemist het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
3.    Koper dient de bloemist hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens de bloemist een boete verbeurt van 15% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag -een deel van een dag daaronder begrepen- dat de koper jegens de bloemist hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
4.    Koper verplicht zich jegens de bloemist om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de bloemist ter bescherming van eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen.

Artikel 9 KLACHTEN
1.    De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor betreffende bloemkwekerijproducten.
2.    Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elke geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax / telex / telegram / e-mail aan de bloemist te worden gemeld.
3.    Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorgaande of latere leveringen geven geen recht betaling voor betreffende of voorafgaande of latere leveringen te weigeren.
4.    Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
5.    Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1.    Op alle overeenkomsten waarop deze vooraarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de bloemist is gevestigd.

Artikel 11 SLOTBEPALING
1.    In die gevallen, waarin de voorwaarden niet voorzien, is tevens het Nederlandse Recht van toepassing.
2.    Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enig dwingende bepaling van de nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

© Bloemsierkunst Artisjok 2018